Chào mừng bạn đến với Capital Electra Quick Tour

Các khái niệm

Bắt đầu

Biểu tượng và thành phần

Dây và Cáp

Sử dụng lại mạch

Thiết bị đầu cuối thông minh

Bố cục bảng điều khiển

Tạo báo cáo

Sơ đồ đường ống và thiết bị đo đạc

Capital™ Electra™ X